CSS & XSL

Phiên bản Nguyên bản: http://www.w3.org/Style/CSS-vs-XSL.html
Người phiên dịch: Mark Goeder-Tarant W3 Translations
Đây là bản dịch từ tài liệu gốc của W3C và thuộc về sở hữu của W3C. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi sai của bản dịch này.

(Trang này có sử dụng tập tin định kiểu theo tầng CSS)

Tập tin Định kiểu W3C

Tôi nên dùng cái nào?

 

CSS

 

XSL

Tại sao W3C khuyến khích hai ngôn ngữ định kiểu khác nhau? Bạn nên dùng cái nào? Nói một cách đơn giản, bạn nên theo quy tắc ngắn gọn sau:

Dùng CSS khi có thể, dùng XSL khi cần thiết.

Lý do là CSS dễ sử dụng hơn nhiều, dễ học hơn, do đó dễ duy trì và rẻ hơn. Có nhiều trình soạn WYSIWYG dành cho CSS và nói chung công cụ dành cho CSS thì phong phú hơn nhiều khi so với XSL. Nhưng sự đơn giản của CSS cũng có nghĩa là nó có nhiều hạn chế. Những gì bạn không thể làm được với CSS, hay chỉ với CSS một mình, có thể làm được với XSL, hay ít ra là phần chuyển đổi của XSL.

Vậy bạn nên dùng XSL trong những trường hợp nào? Nói chung là cho tất cả những gì cần chuyển đổi. Ví dụ, nếu bạn có một danh sách và muốn hiển thị nó theo thứ tự từ điển học, hay nếu cần thay thế chữ, hay nếu thành tố trống cần được thay thế bằng chữ. CSS có thể tạo chữ, nhưng hạn chế, như các số của tiêu đề mục.

Diagram of the role of XSL and CSS in rendering HTML and
	XML documents Biểu đồ này cho thấy vai trò của XSL và CSS. Văn bản XML có thể được kết xuất theo ba cách khác nhau: (1) nếu văn bản không cần chuyển đổi, dùng CSS. Ngược lại, dùng XSL-T, ngôn ngữ chuyển đổi của XSL, bằng một trong hai cách: hoặc (2) tạo các thuộc tính định kiểu cùng với phần chữ được sắp xếp lại, bằng ngôn ngữ phụ của XSL được gọi là XSL-FO (XSL Formatting Objects); hoặc (3) tạo một văn bản XML hay HTML mới và cung cấp một tập tin định kiểu CSS cho văn bản mới đó.

Thông tin thêm:

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Created 22 July 1999.
Last updated: $Date: 2010/01/19 18:55:59 $ GMT