W3C

Các Mẫu Định Dạng Lõi của W3C

Original version: http://www.w3.org/StyleSheets/Core/

Translator: Mark Goeder W3 Translations

Đây là bản dịch từ tài liệu gốc của W3C và thuộc về sở hữu của W3C. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các lỗi sai của bản dịch này.

Các Mẫu Định Dạng Lõi của W3C giúp việc sử dụng các tập tin định dạng (style sheets) dễ dàng hơn. Bằng cách thêm vào một liên kết trong phần đầu, một trình duyệt hỗ trợ CSS sẽ tải tập tin định dạng bạn chọn từ máy chủ của W3C mỗi khi trang web của bạn được xem. Trình duyệt không hỗ trợ CSS sẽ hiển thị tập tin HTML như bình thường.

Để bắt đầu sử dụng các Mẫu Định Dạng Lõi của W3C, làm như sau:

 1. Chọn kiểu định dạng bạn thích nhất từ tám lựa chọn sau: Chocolate, Midnight, Modernist, Oldstyle, Steely, Swiss, Traditional, và Ultramarine.
 2. thêm một thành phần LINK trong phần head của tài liệu. Đây là một ví dụ với HTML 4.01:
  <!doctype html public '-//W3C//DTD HTML 4.01//EN'
   'http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd'>
  <html>
   <head>
    <title>Document title</title>
    <link rel="stylesheet" href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist" type="text/css">
   </head>
   ...
  

  hay với XHTML 1.0:

  <!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN'
   'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd'>
  <html>
   <head>
    <title>Document title</title>
    <link rel="stylesheet" href="http://www.w3.org/StyleSheets/Core/Modernist" type="text/css" />
   </head>
   ...
  

  Xem mã nguồn HTML của chính trang này để rõ thêm.

Các Mẫu Định Dạng Lõi của W3C được thiết kế và áp dụng bởi Todd Fahrner với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tại (vào thời điểm đó) Verso [liên kết năm 1998]. Đây là một dự án đang tiến triển nhằm khám phá các mẫu định dạng được chia sẻ trên Web, và chúng tôi khuyến khích bạn cũng bắt đầu sử dụng các Mẫu Định Dạng Lõi. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy rằng:


Bert Bos, Quản Lý W3C

Bản quyền  ©  1997-2009 W3C (MIT, ERCIM, Keio), Giữ Toàn Quyền. Các quy tắc của W3C về trách nhiệm,thương hiệu, quyền sự dụng tài liệubản quyền phần mềm được áp dụng.